Nghi Thức Thánh Lễ

A. Nghi Thức Đầu Lễ

CT- Nhân danh Cha và Con + và Thánh Thần.

CT- Nhân danh Cha và Con + và Thánh Thần.

CĐ: Amen

CT- Nguyện xin ân sủng Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.

Hoặc:

CT- Chúa ở cùng anh chị em.

CĐ: Và ở cùng cha.

CT- Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

(thinh lặng giây lát)

Kinh Thú Tội

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh chị em: tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót.
(đấm ngực và đọc) Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.
Vì vậy tôi xin Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

CT- Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.


Hoặc có thể chọn các mẫu thống hối khác

CT- Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

CĐ: Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa.

CT- Lạy Chúa , xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.

CĐ: Và ban ơn cứu độ cho chúng con.

CT- Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.


Hoặc

CT- Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối: Xin Chúa thương xót chúng con.

CĐ: Xin Chúa thương xót chúng con.

CT- Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

CĐ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

CT- Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con: Xin Chúa thương xót chúng con.

CĐ: Xin Chúa thương xót chúng con.

CT- Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

Kinh Thương Xót

X: Xin Chúa thương xót chúng con.

Ð: Xin Chúa thương xót chúng con.

X: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Ð: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X: Xin Chúa thương xót chúng con.

Ð: Xin Chúa thương xót chúng con.

Kinh Vinh Danh

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.

Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giê-su Ki-tô.

Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Ðức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con; Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, xin thương xót chúng con.

Vì, lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chỉ có Chúa là Ðấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Ðấng Tối Cao, cùng Ðức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Ðức Chúa Cha.

Amen.

Lời Nguyện Nhập Lễ

Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

(…)

(Nếu lời nguyện hướng về Chúa Cha, thì đọc :)
Nhờ Ðức Giê-su Ki-tô, Con Cha và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

(Nếu lời nguyện hướng về Chúa Cha, nhưng câu cuối có nhắc đến Chúa Con, thì đọc:)
Người hằng sống hằng trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

(Nếu hướng về Chúa Con, thì đọc:)
Người hằng sống hằng trị cùng Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

CĐ: Amen.

Trở Lên Trên

B. Phụng Vụ Lời Chúa

BÀI ÐỌC I

X- Ðó là Lời Chúa.

Đ- Tạ ơn Chúa.

ÐÁP CA

BÀI ÐỌC II

X- Ðó là Lời Chúa.

Đ- Tạ ơn Chúa.

ALLELUIA

PHÚC ÂM

PT: Xin cha chúc lành cho con.

CT- Xin Chúa ngự nơi tâm hồn và môi miệng thầy, để thầy xứng đáng và đủ tư cách công bố Tin Mừng của Chúa: nhân danh Cha + và Con và Thánh Thần.

(PT làm dấu Thánh Giá và thưa:) Amen.

(Nếu không có phó tế, linh mục đến cúi mình trước bàn thờ, đọc thầm:)

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin thanh tẩy tâm hồn và môi miệng con, để con xứng đáng và đủ tư cách công bố Tin Mừng của Chúa.

PT hoặc CT- Chúa ở cùng anh chị em.

CĐ: Và ở cùng cha (thầy).

PT hoặc CT:Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh T...

CĐ: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.

X: Ðó là lời Chúa.

Đ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

PT hoặc CT hôn sách và đọc thầm: Nhờ những lời Tin Mừng vừa đọc, xin Chúa xóa tội chúng con.

GIẢNG

- Kinh Tin Kính Công Đồng Nicea Constantinopoli

Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Ðấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình

Tôi tin kính một Chúa Giê-su Ki-tô, Con Một Thiên Chúa, Sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Ðức Chúa Cha: nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô Philatô; Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, Nước Người sẽ không bao giờ cùng.

Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Ðấng ban sự sống, Người bởi Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con: Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.


- Kinh Tin Kính Các Thánh Tông Đồ

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa Giê-su Ki-tô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh; chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần; tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công; tôi tin phép tha tội; tôi tin xác loài người ngày sau sống lại; tôi tin hằng sống vậy, Amen.

Lời Nguyện Tín Hữu

Dâng Bánh

CT- Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người, chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con.

CĐ: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.


Pha Nước Vào Rượu

- CT đọc thầm : Nhờ dấu chỉ nước hòa rượu này, xin cho chúng con được tham dự vào thần tính của Ðấng đã đoái thương thông phần nhân tính của chúng con.


Dâng Rượu

CT- Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người, chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con.

CĐ: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

CT- cúi mình đọc thầm:

Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin thương nhận chúng con đang hết lòng khiêm nhường thống hối, và xin cho hy lễ chúng con dâng trước Tôn Nhan hôm nay được đẹp lòng Chúa.

CT- rửa tay ở góc bàn thờ và đọc thầm:

Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội con phạm, xin Ngài thanh tẩy.

CT- Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.

CĐ: Xin Chúa nhận hi lễ bởi tay cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh Người.


Lời Nguyện Tiến Lễ

(…)

a. Nếu thưa với Chúa Cha:

Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.

b. Nếu thưa với Chúa Cha, nhưng ở cuối lời nguyện vừa nói với Chúa Giêsu:

Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

c. Nếu thưa với Chúa Giêsu:

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

CĐ: Amen.

Trở Lên Trên

C. Phụng Vụ Thánh Thể

Kinh Tạ Ơn I

Kinh Tiền Tụng

X. Chúa ở cùng anh chị em.

Ð. Và ở cùng cha.

X. Hãy nâng tâm hồn lên.

Ð. Chúng con đang hướng về Chúa.

X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Ð. Thật là chính đáng.

Lạy Cha chí thánh, nhờ Con yêu quí của Cha là Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Người là Ngôi Lời của Cha, nhờ Người, Cha đã tạo dựng muôn loài, Người được Cha sai đến làm Ðấng Cứu Ðộ và Chuộc Tội chúng con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần, và được Ðức Trinh Nữ sinh ra. Ðể chu toàn thánh ý Cha và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thánh thiện, Người đã dang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại.

Vì thế, cùng với các Thiên thần và toàn thể các Thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha và đồng thanh tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

CT- Lạy Cha rất nhân từ, nhờ Ðức Giêsu Ki-tô, Con Cha Chúa chúng con, chúng con khẩn khoản nài xin Cha thương nhận và ban phúc + cho những của lễ hiến dâng, của lễ thượng tiến, của lễ hy sinh tinh tuyền và thánh thiện này.

Chúng con dâng lên Cha để cầu cách riêng cho Hội Thánh của Cha, xin Cha thương ban bình an, giữ gìn, hợp nhất và cai quản Hội Thánh Công Giáo khắp hoàn cầu: đồng thời cùng cầu cho tôi tớ Chúa là Ðức Giáo Hoàng T... Ðức Giám Mục T... chúng con và mọi đấng trung thành gìn giữ đức tin công giáo và tông truyền.

Lạy Chúa, xin nhớ đến (những) tôi tớ của Chúa là T... (và T...)

(chắp tay cầu nguyện giây lát, rồi dang tay đọc tiếp: )

Và mọi người đang sum họp nơi đây: mà Chúa biết rõ lòng tin kính và sùng mộ. Chúng con dâng thay hoặc chính họ dâng lên Chúa hy lễ ca tụng này cầu cho mình và cho mọi người thân thuộc: hầu linh hồn được cứu chuộc, thân xác được an lành mạnh khoẻ như lòng mong ước: Như vậy, họ được tôn vinh Chúa là Thiên Chúa thật, hằng hữu và hằng sống.

Hiệp thông cùng Hội Thánh, chúng con kính nhớ: + Trước hết Ðức Ma-ri-a vinh hiển, trọn đời đồng trinh, Mẹ của Ðức Giêsu Ki-tô, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con; sau là thánh Giu-se, bạn Trăm Năm Ðức Trinh Nữ, các thánh Tông Ðồ và tử đạo, thánh Phê-rô và Phao-lô, An-rê, (Gia-cô-bê, Gio-an, Tô-ma,...), cùng toàn thể các thánh, vì công nghiệp và lời cầu khẩn của các ngài, xin Chúa phù hộ chúng con trong mọi sự.

Nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. A-men.

Các Kinh Hiệp Thông Riêng

Lễ Giáng Sinh và Tuần Bát Nhật :

Hiệp thông cùng Hội Thánh, chúng con mừng ngày (đêm) cực thánh, là ngày (đêm) Ðức Ma-ri-a đã sinh Ðấng Cứu Thế cho trần gian mà vẫn trinh khiết vẹn tuyền. Và chúng con kính nhớ: + Trước hết Ðức Ma-ri-a vinh hiển, …

Lễ Hiển Linh :

Hiệp cùng Hội Thánh, chúng con mừng ngày cực thánh là ngày Con Một Chúa, đồng hằng hữu với Chúa trong vinh quang, đã xuất hiện hữu hình, mang xác phàm thật sự như chúng con. Và chúng con kính nhớ: + Trước hết Ðức Ma-ri-a vinh hiển, …

Từ lễ vọng Phục Sinh đến Chúa Nhật II Phục Sinh :

Hiệp thông cùng Hội Thánh, chúng con mừng đêm (ngày) cực thánh, là đêm (ngày) Ðức Giêsu Ki-tô, Chúa chúng con, đã sống lại về phần xác. Và chúng con kính nhớ: + Trước hết Ðức Ma-ri-a vinh hiển, …

Lễ Thăng Thiên :

Hiệp thông cùng Hội Thánh, chúng con mừng ngày cực thánh, là ngày Con một Chúa, Chúa chúng con, đem thân thể yếu hèn của chúng con đã được kết hợp với Người, về ngự bên hữu Chúa vinh quang, và chúng con kính nhớ: + Trước hết Ðức Ma-ri-a vinh hiển, …

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Hiệp thông cùng Hội Thánh, chúng con mừng ngày cực thánh, là ngày Chúa Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa hiện xuống trên các Tông Ðồ, và chúng con kính nhớ: + Trước hết Ðức Ma-ri-a vinh hiển, …


Chủ tế dang tay đọc tiếp:

Vì vậy, lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con là tôi tớ Chúa, và của toàn thể gia đình Chúa. Xin an bài cho đời chúng con được sống trong bình an của Chúa, cứu chúng con thoát khỏi án phạt đời đời và nhận chúng con vào đoàn những người Chúa chọn.

(Chắp tay)

Nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.


Từ lễ vọng Phục Sinh đến Chúa Nhật II Phục Sinh :

Vì vậy, lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con là tôi tớ Chúa, và của toàn thể gia đình Chúa, chúng con dâng lên Chúa lễ vật này cũng để cầu cho những người Chúa đã thương tái sinh bởi nước và Thánh Thần, tha thứ mọi tội lỗi cho họ, xin an bài cho đời chúng con được sống trong bình an của Chúa, cứu chúng con thoát khỏi án phạt đời đời và nhận chúng con vào đoàn những người Chúa chọn.

(Chắp Tay)

Nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.


(Linh mục sáp hai bàn tay lại, đặt trên lễ vật và đọc:)

Lạy Chúa, xin thương ban phúc, chấp nhận, chuẩn y, làm cho những lễ vật này được hoàn hảo và đẹp lòng Chúa, hầu trở nên cho chúng con Mình và + Máu Con chí ái của Chúa là Ðức Giêsu Ki-tô, Chúa chúng con.

(Trong những công thức sau đây, các lời của Chúa phải được đọc rõ ràng, dõng dạc theo đặc tính từng lời.)

Hôm trước ngày chịu khổ hình,

(Linh mục cầm lấy bánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp:)

Người cầm bánh trong tay thánh thiện, khả kính, (ngước mắt lên) ngước mắt lên trời, hướng về Chúa là Cha toàn năng của Người, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:

Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn: vì Này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con.

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm chén quý trọng này trong tay thánh thiện, khả kính, cũng tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, và trao cho các môn đệ và nói:

Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống: vì này là chén Máu Thầy, Máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

CT- Ðây là mầu nhiệm đức tin.

CĐ: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.

CT- Vì vậy, lạy Chúa, chúng con là tôi tớ Chúa, và toàn thể dân thánh Chúa, kính nhớ cuộc khổ hình hồng phúc, sự sống lại từ cõi chết và lên trời vinh hiển của Ðức Ki-tô, Con Chúa, Chúa chúng con. Chúng con lựa chọn trong những của Chúa đã ban mà dâng lên trước tôn nhan uy linh Chúa: lễ vật thanh khiết, lễ vật thánh thiện, lễ vật tinh tuyền, bánh thánh ban sự sống vĩnh cửu và chén cứu độ muôn đời.

Xin Chúa ghé mắt nhân từ và khoan hậu nhìn đến những lễ vật này, và thương nhận như đã nhận lễ vật của A-ben tôi trung của Chúa, hy lễ của Áp-ra-ham, tổ phụ chúng con, hy lễ thánh thiện và lễ vật tinh tuyền của Men-ki-xê-đê, thượng tế của Chúa.

(Chủ tế cúi mình, chắp tay đọc tiếp:)

Lạy Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa sai Sứ thần dâng lễ vật này lên bàn thờ cao sang trước tôn nhan uy linh Chúa, để hết thảy khi tham dự bàn tiệc này là rước Mình và Máu cực Thánh Con Chúa,

(Ðứng thẳng, làm dấu thánh giá trên mình và đọc: ) chúng con được + đầy tràn ơn phúc bởi trời. (chắp tay.)

Nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.

Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến (những) tôi tớ Chúa là T... (và T...) được ghi dấu đức tin, đã ra đi trước chúng con và đang nghỉ giấc bình an.

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa thương ban cho các tín hữu ấy, và tất cả mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã an nghỉ trong Ðức Ki-tô, được vào nơi hạnh phúc sáng láng và bình an.

Nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. A-men.

(Tay mặt đấm ngực và đọc:)

Xin cũng cho chúng con là tôi tớ tội lỗi, đang hy vọng vào lượng từ bi hải hà của Chúa, được thông phần với cộng đoàn các thánh Tông Ðồ và các Thánh Tử Ðạo: thánh Gio-an Tẩy Giả, Tê-pha-nô, Mát-thi-a, Ba-na-ba,... và toàn thể các thánh. Xin Chúa đừng xét theo công nghiệp chúng con, nhưng rộng lòng tha thứ mà cho chúng con được đồng phận với các ngài, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con.

Lạy Chúa, nhờ Người, Chúa hằng sáng tạo, thánh hoá, ban sinh lực, giáng phúc và phân phát cho chúng con tất cả những lễ vật này.

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

CĐ: Amen.

Kinh Tạ Ơn II

Kinh Tiền Tụng

CT- Chúa ở cùng anh chị em.

CĐ- Và ở cùng Cha

CT- Hãy nâng tâm hồn lên.

CĐ- Chúng con đang hướng về Chúa.

CT- Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

CĐ- Thật là chính đáng.

CT- Lạy Cha chí thánh, nhờ Con yêu quý của Cha là Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Người là Ngôi Lời của Cha, nhờ Người, Cha đã tạo dựng muôn loài, Người được Cha sai đến làm Đấng Cứu Độ và Chuộc Tội chúng con, Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ sinh ra.

Để chu toàn thánh ý Cha và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thánh thiện, Người đã dang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại.

Vì thế, cùng với các Thiên thần và toàn thể các Thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha và đồng thanh tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

Lạy Chúa, Chúa thật là Ðấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.

Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hoá những của lễ này, để trở nên cho chúng con, Mình và + Máu Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con.

Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:

Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn: Vì Này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con.

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói:

Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống: vì Này là chén Máu Thầy, Máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

CT- Ðây là mầu nhiệm đức tin.

CĐ: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.

Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước Tôn Nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần Mình và Máu Ðức Ki-tô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Ðức Giáo Hoàng T..., Ðức Giám Mục T..., chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.


Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là T... mà (hôm nay) Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như Con Chúa, thì cũng được sống lại như Người.


Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa.

Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Cả Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Ðồ, và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Ðức Giê-su Ki-tô, Con Chúa.

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

CĐ: Amen.

Kinh Tạ Ơn III

Kinh Tiền Tụng

CT- Chúa ở cùng anh chị em.

CĐ- Và ở cùng Cha

CT- Hãy nâng tâm hồn lên.

CĐ- Chúng con đang hướng về Chúa.

CT- Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

CĐ- Thật là chính đáng.

(…)

Lạy Chúa, Chúa thật là Ðấng Thánh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa, vì nhờ Ðức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền.

Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hoá của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên Mình và + Máu Ðức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, Chúa chúng con, thừa lệnh Người chúng con cử hành mầu nhiệm này.

Trong đêm bị trao nộp, chính Người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:

Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn: vì Này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con.

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, và trao cho các môn đệ mà nói:

Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống: vì Này là chén Máu Thầy, Máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

CT- Ðây là mầu nhiệm đức tin.

CĐ: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.

Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của Con Chúa, đồng thời mong đợi Người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa.

Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ Hội Thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa, xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi Mình và Máu Con Chúa, và được tràn đầy Thánh Thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Ðức Ki-tô.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a rất thánh, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Cả Giu-se, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ,các thánh tông đồ, và các thánh tử đạo hiển vinh, cùng với thánh T... (tên thánh kính, hay bổn mạng). Và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con.

Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hoà giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho Hội Thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến cùng với tôi tớ Chúa là Ðức Giáo Hoàng T... và Ðức Giám Mục T... chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi, và tất cả dân riêng Chúa.

Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước Tôn Nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mác khắp nơi về với Cha.

* Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào Nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, nhờ Người, Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian.

* (Lễ cầu cho kẻ qua đời thì như sau) :

Lạy Cha, xin nhớ đến (những) tôi tớ Cha là T., mà (hôm nay) Cha đã gọi ra khỏi đời này về với Cha. Xin ban cho kẻ đã chết như Con Cha, thì cũng được sống lại như Người, khi Người cho xác kẻ chết sống lại từ bụi đất và cho thân xác mọn hèn chúng con trở nên giống thân xác sáng láng của Người.

Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào Nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, khi Cha lau sạch nước mắt chúng con, vì khi được thấy tường tận Cha là Thiên Chúa chúng con, thì muôn đời chúng con sẽ trở nên giống Cha và sẽ ca ngợi Cha khôn cùng, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, nhờ Người, Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian.

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

CĐ : Amen.

Kinh Tạ Ơn IV

Kinh Tiền Tụng

CT- Chúa ở cùng anh chị em.

CĐ- Và ở cùng Cha

CT- Hãy nâng tâm hồn lên.

CĐ- Chúng con đang hướng về Chúa.

CT- Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

CĐ- Thật là chính đáng.

(…)

Lạy Cha chí thánh, chúng con tuyên xưng Cha là Ðấng cao cả, đã tác tạo mọi sự theo thượng trí và tình thương. Cha đã dựng nên con người giống hình ảnh Cha và trao cho việc trông coi vũ trụ, để khi phụng sự một mình Cha là Ðấng tạo hoá, con người cai quản mọi loài thụ tạo. Và khi con người đã mất tình nghĩa với Cha vì bất phục tùng, Cha đã không bỏ mặc con người dưới quyền lực sự chết. Thật vậy, Cha đã thương cứu giúp mọi người, để những ai tìm Cha đều gặp Cha. Hơn nữa, nhiều lần Cha đã giao ước với loài người và dùng các tiên tri mà dạy dỗ loài người đợi chờ ơn cứu độ.

Lạy Cha chí thánh, Cha yêu thương thế gian, đến nỗi khi tới thời viên mãn, Cha đã sai Con Một đến làm Ðấng cứu độ chúng con. Bởi phép Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể, và được Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a sinh ra, đã sống trọn thân phận con người của chúng con, ngoại trừ tội lỗi, đã loan báo Tin Mừng cứu độ cho người nghèo khó, sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, niềm hân hoan cho người sầu khổ trong tâm hồn.

Ðể chu toàn ý định của Cha, Người đã nộp mình chịu chết, và từ cõi chết sống lại, Người hủy diệt sự chết và canh tân sự sống. Và để chúng con không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Ðấng đã chết và sống lại vì chúng con, thì lạy Cha, từ nơi Cha, Người đã sai Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu đến với các tín hữu, để Chúa Thánh Thần kiện toàn công trình của Người nơi trần gian, và hoàn tất công việc thánh hoá.

Vì vậy, lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho Chúa Thánh Thần thương thánh hoá những của lễ này để trở nên Mình và + Máu Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con, hầu chúng con cử hành mầu nhiệm cao cả mà chính Người đã trối lại cho chúng con làm giao ước muôn đời.

Vậy, lạy Cha chí thánh, khi đến giờ Người được Cha tôn vinh, và vì yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian, Người đã yêu thương họ đến cùng, nên trong bữa ăn tối, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:

Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn: vì Này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con.

Cùng một thể thức ấy, Người cầm lấy chén rượu nho, tạ ơn, và trao cho các môn đệ mà nói:

Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống: vì này là chén Máu Thầy, Máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

CT- Ðây là mầu nhiệm đức tin.

CĐ: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.


Vì vậy, lạy Chúa, giờ đây cử hành lễ tưởng niệm công trình cứu chuộc, chúng con kính nhớ Ðức Ki-tô chịu chết và xuống ngục tổ tông, chúng con tuyên xưng Người sống lại và lên trời ngự bên hữu, và đang khi chờ đợi Người đến trong vinh quang, chúng con dâng lên Chúa Mình và Máu Người làm hy lễ đẹp lòng Chúa và sinh ơn cứu độ cho cả trần gian.

Lạy Chúa, xin đoái nhìn Hiến lễ chính Chúa đã dọn sẵn cho Hội Thánh Chúa, xin Chúa nhân từ ban cho tất cả những ai sẽ thông phần cùng một bánh và chén này, được Chúa Thánh Thần quy tụ tất cả thành một thân thể, trở nên hiến lễ sống động trong Ðức Ki-tô để ca tụng vinh quang Chúa.

Vậy giờ đây, lạy Chúa, xin nhớ đến mọi người mà chúng con dâng của lễ này cầu cho họ: trước hết tôi tớ Chúa là Ðức Giáo Hoàng T..., Ðức Giám Mục T..., chúng con, và toàn thể hàng Giám Mục, sau là tất cả các giáo sĩ, những người xin dâng lễ, những người hiện diện chung quanh đây, và toàn thể dân Chúa, cùng mọi người đang thành tâm tìm Chúa.

Xin Chúa cũng nhớ đến những người đã qua đời trong bình an của Ðức Ki-tô, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con, cùng tất cả mọi người quá cố mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ.

Lạy Cha nhân từ, xin ban cho tất cả chúng con là con cái Cha được hưởng phần gia nghiệp thiên quốc, cùng với Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Cả Giu-se, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh Tông Ðồ và các thánh trong nước Cha. Ở đó, cùng với muôn loài thụ tạo đã được giải thoát khỏi cảnh hư nát vì tội lỗi và sự chết, chúng con được tôn vinh Cha, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, nhờ Người, Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian.

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

CĐ: Amen.

Nghi Thức Hiệp Lễ

CT- Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:

(Chủ tế dang tay và cùng với cộng đoàn đọc:)

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

CT- Lạy Chúa , xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc, và ngày trở lại của Chúa Giê-su Ki-tô, Ðấng Cứu Ðộ chúng con.

CĐ: Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.

CT- Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa đã nói với các Tông đồ rằng: "Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con". Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa; xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

CĐ: Amen.

CT- Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.

CĐ: Và ở cùng cha.

Tùy nghi chủ tế hoặc phó tế nói:

Anh (chị) em hãy chúc bình an cho nhau.

 

CT- bẻ bánh trên đĩa, lấy một miếng nhỏ bỏ vào chén và đọc thầm:

Xin cho việc hòa Mình và Máu Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con mà chúng con sắp lãnh nhận đem lại cho chúng con sự sống muôn đời.

Kinh Chiên Thiên Chúa

Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin ban bình an cho chúng con.

Nghi Thức Rước Lễ

Chủ tế chắp tay đọc thầm:

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, bởi thánh ý Chúa Cha và nhờ sự hợp tác của Chúa Thánh Thần, Chúa đã chết để ban cho thế gian được sống, xin dùng Mình và Máu Thánh Chúa đây cứu con khỏi mọi tội lỗi và mọi sự dữ; xin cho con hằng tuân giữ giới răn Chúa, và đừng để con lìa xa Chúa bao giờ.

Hoặc đọc thầm :

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, con sắp rước Mình và Máu Thánh Chúa, xin đừng để con vì thế mà bị xét xử và luận phạt, nhưng nhờ lòng Chúa nhân từ, xin che chở và cứu chữa hồn xác con.


CT- Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.

CĐ: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.

CT- Xin Mình Thánh Chúa Giêsu gìn giữ con, cho con được sống muôn đời.

CT- Xin Máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho con được sống muôn đời.

CT- Mình Thánh Chúa Kitô.

Người rước lễ thưa: Amen và rước lễ.

Trong lúc tráng chén, chủ tế đọc thầm:

Lạy Chúa, miệng chúng con vừa rước Mình và Máu Chúa, xin cho chúng con tiếp nhận với tâm hồn trong sạch, và xin cho ân huệ đời này trở nên linh dược cho chúng con được sống muôn đời.

Lời Nguyện Hiệp Lễ

Chúng ta dâng lời cầu nguyện…

(…)

a. Nếu thưa với Chúa Cha:

Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.

b. Nếu thưa với Chúa Cha, nhưng ở cuối lời nguyện vừa nói tới Chúa Giêsu:

Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

c. Nếu thưa với Chúa Giêsu:

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

CĐ: Amen.

Phép Lành

CT- Chúa ở cùng anh chị em.

CĐ: Và ở cùng cha.

CT- Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, và Con + và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

CĐ: Amen.

Phó tế hoặc Chủ Tế tuyên bố:

Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.

CĐ: Tạ ơn Chúa.

Trở Lên Trên